Försäkring


Alla båtar är försäkrade av Pantaenius och har en tillägsförsäkring för uthyrning. Ni har alla vilkorsdelar nedanför.


ALLMÄN DEL

PANTAENIUS YACHT VILLKOR (PYV)
SE / SE / PYV 0117
– Del D. Allmän Del för AllA försäkringsvillkor, Del A till C. / sida 1 –
16-342
Del D. Allmän Del för AllA försäkringsvillkor, Del A till C.
Bestämmelserna i denna Allmänna del D gäller alla tidigare avsnitt i delarna A till och med C.
§1 försäkringens startdatum
försäkringen börjar gälla vid den tidpunkt som angetts i försäkringsbrevet.
§2 försäkringsperiod och uppsägning

 1. försäkringsavtalet ingås för en period om ett år och förnyas per automatik ett år i taget. försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringstidens utgång.
 2. om båten säljs så upphör försäkringsavtalet per överlåtelsedatumet. försäkringstagaren skall meddela försäkringsgivaren om överlåtelsedatum, så att korrekt andel av premien kan återbetalas. ifall det finns en Yacht kasko-försäkring enligt del A och en Yacht-ansvarsförsäkring för tredje part enligt del B, så har köparen tillfälligt försäkringsskydd enligt dessa villkor under två veckor från överlåtelsedatum under förutsättning att köparen inte har någon invändning mot detta. för detta syfte så skall det angivna beloppet i momentet utgöra försäkringsbeloppet i ansvarsförsäkringen. i yachtkasko-försäkringen blir försäkringsbeloppet köpeskillingen angiven i överlåtelseavtalet men inte överstigande tidigare försäkringsbelopp (överenskommet fast belopp).
  §3 Borgen
  om försäkringstagaren är förpliktad att tillhandahålla någon slags borgensåtagande för en försäkrad förlust eller skada eller, om det för sådan förlust eller skada, begärs borgen för att förhindra beslagtagande så skall försäkringsgivaren tillhandahålla en garanti eller betala begärt belopp i enlighet med dessa villkor.
  §4 Allmänna undantag
  försäkringsgivaren är inte skyldig att ersätta förluster, skador, krav eller olyckshändelser:
 3. som uppstår medan fartyget används i andra syften än sport och nöje (exempelvis uthyrning utan besättning eller uthyrning där besättning och skeppare ingår) emellertid anses användning i representationssyfte ingå i sport och nöje. om det finns en avsikt att försäkra fartyget för andra syften än sport och nöje så behövs ett särskilt, i förväg upprättat, avtal för detta.
 4. genom att någon person uppsåtligen orsakat skadan.
 5. som orsakas av krig, inbördeskrig (undantaget fall beskrivna i Del C: §6.2) eller krigsliknande händelser samt närvaron av någon form av krigsvapen som följd av krig, inbördeskrig eller krigsliknande händelser. eller som orsakas av fientlig användning av militära resurser oavsett om sådan användning sker i samband med krig, inbördeskrig eller krigsliknande händelser.
 6. som orsakas av terrorism eller politiskt våld, oavsett antalet inblandade personer. inte heller ersätts skador som orsakas av upplopp, civil oro, strejk, lockout och arbetsmarknadskonflikt. inte heller ersätts skador eller förluster som orsakas av beslagtagande, konfiskering eller andra interventioner av högre myndigheter.
 7. som orsakas av kärnenergi inklusive radioaktiv strålning som frigjorts av kärnreaktioner. inte heller ersätts skador som uppstår genom användning av kemiska, biologiska eller biokemiska substanser eller elektromagnetiska vågor som vapen eller genom användning av elektroniska system som ett sätt att orsaka skada.
  §5 Allmänna skyldigheter
 8. försäkringstagaren är förpliktad att anmäla skada eller förlust till försäkringsgivaren utan dröjsmål. när det gäller ansvarsskador så gäller detta varje skadehändelse som kan ge upphov till ansvarsersättningsanspråk enligt ansvarsförsäkring för tredje part. skador uppkomna vid brand, explosionsskada, stöld, inbrott, vandalisering, rån, sjöröveri, förskingring och bedrägeri (under förutsättning att dessa omfattas enligt särskilt avtal) måste utan dröjsmål anmälas vid närmaste polisstation.
 9. försäkringstagaren är förpliktad att på eget initiativ vidta alla åtgärder som kan anses rimliga för att undvika och mildra förlust. om försäkringsgivaren tillhandahåller instruktioner för detta så måste försäkringstagaren följa dem.
  PANTAENIUS YACHT VILLKOR (PYV)
  SE / SE / PYV 0117
  – Del D. Allmän Del för AllA försäkringsvillkor, Del A till C. / sida 2 –
  16-342
 10. försäkringstagaren är förpliktad att ge försäkringsgivaren detaljerade och korrekta rapporter om skador och till försäkringsgivaren tillhandahålla all information som försäkringsgivaren anser nödvändig för att kunna fastställa ersättningsskyldighet för skadehändelser. försäkringstagaren måste kunna lägga fram för honom tillgängliga eller anskaffningsbara handlingar som styrker hans påståenden på försäkringsgivarens begäran, om sådan begäran är rimlig.
 11. försäkringstagaren är förpliktad att utan oskäligt dröjsmål anmäla riskökning som sker under avtalstiden. förpliktelsen avser endast väsentlig modifiering av det namngivna fartyget under Ansvars- samt kaskoförsäkring. om försäkringstagaren försummar att göra sådan anmälan, kan ersättningen från försäkringen sättas ned såtillvida att detta förhållande har påverkat skadans omfattning.
 12. om en ansvarsskada leder till ett rättsligt förfarande är försäkringstagaren förpliktad att överlämna åt försäkringsgivaren, eller den försäkringsgivaren utser, att driva processen och föra försäkringstagarens talan.
 13. ifall försäkringstagaren brister i sina åtaganden avsiktligen eller pga. grov vårdslöshet så har försäkringsgivaren rätt att reducera ersättningen i proportion till hur allvarlig försäkringstagarens vårdslöshet varit. om försäkringstagaren kan bevisa att denne inte brustit i sina åtaganden avsiktligen eller genom grov vårdslöshet så skall inte ersättningen reduceras. försäkringstagaren skall också erhålla full ersättning om denne kan bevisa att brytandet av sina åtaganden varken orsakade skadan eller påverkade fastställandet av skadeförloppet. Detta gäller emellertid inte om försäkringstagaren brutit mot sina åtaganden på ett bedrägligt sätt.
 14. Brott mot åtaganden som inträffat p.g.a. ringa försumlighet eller utan att det är försäkringstagarens fel påverkar inte försäkringsgivarens ersättningsplikt.
  §6 Avtalsparternas rättsliga status
 15. med undantag av bestämmelserna enligt del C §10.1, så är försäkringstagaren exklusivt berättigad till att utöva de medförsäkrades rättigheter.
 16. försäkringstagarens åtaganden fastställda i dessa villkor, gäller också med avseende på andra försäkrade personer. Både försäkringstagaren och de medförsäkrade är ansvariga för att fullgöra dessa åtaganden.
  §7 Andra försäkringsavtal
  Andra försäkringsavtal som gäller för samma försäkringsobjekt gäller med företräde framför detta avtal (subsidiaritet). med undantag av ersättning enligt del C §4 stycke 3-7, så gäller detta inte för Yacht-personlig olycksfallsförsäkring enligt del C.
  §8 meddelanden och avsiktsförklaringar
  samtliga meddelanden och avsiktsförklaringar från försäkringstagaren inom dessa försäkringsavtals omfattning som är avsedda för försäkringsgivaren är giltiga om de riktas till företaget Pantaenius.
  §9 sanktionsklausul
  försäkringsgivaren är inte skyldig att utge försäkringsersättning om det skulle medföra att försäkringsgivaren gör sig skyldig till brott mot eller drabbas av sanktioner som grundas i bestämmelser om handelssanktioner eller liknande bestämmelser.
  §10 Allmänna bestämmelser
 17. förutom om annan överenskommelse ingåtts, så skall samtliga betalningar som försäkringsgivaren och försäkringstagaren gör ske i den valuta som anges i försäkringsavtalet.
 18. Det är överenskommet att svensk lag skall tillämpas. Bestämmelserna i den svenska lagen för försäkringsavtal (fAl, försäkringsavtalslagen) skall gälla för detta avtal.
 19. Domstolsort för krav som uppstår pga. försäkringsförhållanden är malmö.
  PANTAENIUS YACHT VILLKOR (PYV)
  SE / SE / PYV 0117
  – Del D. Allmän Del för AllA försäkringsvillkor, Del A till C. / sida 3 –
  16-342
 20. ersättningskrav som uppstår genom försäkringsavtalet får inte överlåtas utan försäkringsgivarens uttryckliga tillstånd. ersättningskrav i samband med skadeslöshet enligt del B kan varken överlåtas eller ingås förbindelse om före dess slutgiltiga avgörande utan försäkringsgivarens godkännande. överlåtelse till tredje part som lidit förlust är tillåten.
 21. om försäkringsavtalet utfärdas av mer än en försäkringsgivare så är deltagande försäkringsgivare endast ansvariga för sin andel, det finns inget solidariskt ansvar. samtliga avtal mellan den försäkringsgivare som försäkrat störst andel och försäkringstagaren är bindande för alla andra deltagande försäkringsgivare. Pantaenius tillhandahåller på förfrågan till försäkringstagaren en lista med namn och andelar för deltagande försäkringsgivare.

VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING

DEL B. ANSVARSFÖRSÄKRING VILLKOR
§1 Försäkringens omfattning

 1. Försäkringsgivaren tillhandahåller försäkringsskydd för försäkringstagaren och medförsäkrade personer i händelse att ersättningsanspråk (för kroppsskada, egendomsskada eller förmögenhetsskada) väcks mot dessa personer av tredje part till följd av en skadehändelse som inträffar i samband med ägande och användande av båten som angivits i försäkringsavtalet baserat på lagbestämmelser avseende ansvar.
 2. Medförsäkrade är:
  a) ägaren (om denne inte är försäkringstagaren)
  b) kaptenen, besättningsmedlemmar och gäster ombord på båten som godkänts av försäkringstagaren eller ägaren
  c) personer som använder någon av båtens tenderbåtar eller utövar sport med vattensportutrustning eller dykutrustning som tillhör fartyget med godkännande av försäkringstagaren eller ägaren och då detta sker i samband med användning av fartyget
  §2 Utökad omfattning
 3. Vattensportutrustning samt dykning
  Försäkringsskyddet omfattar även ansvarsskador som uppstår vid användning av båtens tenderbåtar, vattensportutrustning samt dykutrustning under förutsättning att dessa uppstår i samband med användning av båten.
 4. Vattenföroreningar
  Försäkringsskyddet omfattar också ansvarsskador för direkta eller indirekta konsekvenser av förändringar i den fysiska, kemiska eller biologiska sammansättningen av en vattensamling inklusive grundvatten (vattenförorening), varmed förmögenhetsskada i samband med vattenföroreningar hanteras på samma sätt som egendomsskador.
 5. Oavsiktlig aktivering av nödfallsräddningsmedel
  Försäkringsskyddet omfattar också kostnader uppkomna för eftersökning- och undsättningskostnader som uppstår vid oavsiktlig aktivering av nödfallsräddningsmedel som EPIRB eller DSC när det inte föreligger någon nödsituation och dessa kostnader inte kan ersättas av annan försäkring eller på annat sätt. (Subsidiärt ansvar).
 6. Tilläggsförsäkring ansvar för skeppare.
  a) Försäkringsskyddet enligt §1.1 omfattar också försäkringstagarens fysiska person samt besättningsmedlemmarna som medförsäkrade personer i fråga om lagstadgat ansvar som uppstår vid skadehändelser som sker i samband med ickekommersiell användning av fartyg som inte angivits i försäkringsavtalet (inklusive tenderbåtar som tillhör sådant fartyg) som chartrats eller hyrts av försäkringstagaren personligen och framförts av försäkringstagaren som skeppare (ansvarsförsäkring för skeppare).
  b) För ansvarsskador som uppstår pga. skador som orsakats det chartrade eller hyrda fartyget och/eller dess utrustning, fasta inventarier, inredning och tillbehör av försäkringstagaren eller medförsäkrade personer så gäller denna ansvarsförsäkring för skeppare endast om sådana ansvarsskador uppstår på grundval av grov vårdslöshet där sådan vårdslöshet fastställts av ett behörigt organ som en domstol eller genom ett avtal som erkänns av försäkringsgivaren. I sådana fall är försäkringstagarens självrisk SEK 25.000.
  c) Ersättning utbetalas endast enligt denna ansvarsförsäkring för skeppare om ersättningen inte kan utkrävas enligt något annat försäkringsavtal – i synnerhet om det föreligger en ansvarsförsäkring för vattensport för det chartrade eller hyrda fartyget. (Subsidiärt ansvar).
  §3 Seglingsområde
  Försäkringen gäller för det seglingsområde som slagits fast i försäkringsbrevet. Att tillfälligt lämna seglingsområdet omfattas också av försäkringsskyddet men försäkringsgivaren måste informeras om sådana händelser utan dröjsmål. Försäkringsgivaren får i sådana fall påföra en rimlig tilläggspremie. Försäkringsskyddet jorden runt gäller enbart för ansvarsförsäkringen för skeppare enligt §2.4.
  PANTAENIUS YACHT VILLKOR (PYV)
  SE / SE / PYV 0117
  – DEL B. ANSVARSFÖRSÄKRING VILLKOR / Sida 2 –
  16-342
  §4 Försäkringsavtalets omfattning
 7. Försäkringsgivarens skyldigheter inkluderar att utreda ansvarsfrågor, bestrida omotiverade ersättningskrav och betala skadestånd då ansvar har fastslagits genom ett juridiskt bindande avgörande, genom en uppgörelse som ingåtts eller godkänts av försäkringsgivaren eller genom en bekräftelse från eller som godkänts av försäkringsgivaren.
 8. Försäkringsgivaren ska anses ha godkännande att betala och/eller neka ersättningsanspråk enligt punkt 1 ovan på uppdrag av försäkringstagarna. Om försäkringsgivaren begär att ett ansvarsanspråk regleras genom erkännande, betalning eller förlikning och sådan reglering misslyckas pga. försäkringstagarens agerande så är försäkringsgivaren under inga omständigheter skyldig att betala extrautgifter för ersättning, ränta eller andra kostnader som orsakats av försäkringstagarens agerande.
 9. I fråga om omfattningen av den ersättning försäkringsgivaren kan betala ut så gäller att det försäkringsbelopp som angivits i försäkringsavtalet är maximalt ersättningsbelopp per skadehändelse. Flera förluster som uppstår vid samma tidpunkt och av samma orsak behandlas som en skadehändelse. Utlägg som försäkringsgivaren har – inklusive kostnader för förebyggande åtgärder och mildrande av förlust – skall inte dras av från ersättningsbeloppet. Detta gäller emellertid inte för kostnader som uppstått vid ansvarsersättning enligt amerikansk eller kanadensisk lag. I sådana fall skall sådana utlägg dras av från försäkringsbeloppet, även om de uppkommit på försäkringsgivarens initiativ. Försäkringsbeloppet per skadehändelse, samt maximal totalersättning för alla skadehändelser under ett försäkringsavtalsår, anges i försäkringsbrevet.
  §5 Undantag för Ansvarsförsäkring
  Följande omfattas inte av försäkringen:
 10. Ansvarsskador som uppstår vid skadehändelser som inträffar då fartyget, dess tenderbåtar eller vattensportutrustning:
  a) framförs av en ansvarig person som inte innehar nödvändiga officiella tillstånd för att framföra fartyget. Emellertid kvarstår ersättningsskyldighet för resterande försäkrade personer om försäkringstagaren eller ägaren rimligen kunde anta att den som var ansvarig för att framföra fartyget, hade nödvändiga tillstånd eller om personen som framförde fartyget utan tillstånd
  b) används i motorbåtstävlingar eller försökslopp i samband med sådana där det enda målet med evenemanget är att nå så hög fart som möjligt
 11. Ansvarsersättningsanspråk som uppstår genom skadehändelser i samband med användning av dykutrustning där personen som använder dykutrustning inte är behörig (innehavare av tillbörligt dykcertifikat). Detta gäller inte lektioner eller utbildning som ges av en besättningsmedlem som är kvalificerad eller godkänd dykinstruktör.
 12. Ansvarsersättningsanspråk som försäkringstagaren eller ägaren kräver av medförsäkrade personer för egendomsskador eller ekonomiska förluster.
 13. Ansvarsersättningsanspråk för egendomsskador som uppgår till mindre än SEK 2.000 mellan medförsäkrade. Detsamma gäller ansvarsersättningsanspråk som medförsäkrade kräver av försäkringstagaren eller ägaren.
 14. Ansvarsersättningsanspråk som, på grund av separat avtal eller enligt annat åtagande överskrider annars gällande rättsliga skyldigheter.
 15. Ansvarsersättningsanspråk som baseras på, eller inkluderar, skadestånd i avskräckande och bestraffande syfte. (Punitive damages)
 16. Ansvarsersättningsanspråk mot försäkringstagaren eller ägaren som uppstår vid olycksfall i arbetet som drabbat någon yrkesutövande besättningsmedlem anställd vid fartyget. Dessa omständigheter medger dock lagstadgad rätt att vända sig till part som tillhandahåller socialförsäkring eller annan försäkringsgivare för arbetsolyckor.
 17. Ansvarsersättningsanspråk som uppstår för ansvar för vattenföroreningar (§2.2) där sådan vattenförorening orsakats av att man introducerat eller dumpat miljöfarliga ämnen i en vattensamling eller genom på annat avsiktligt sätt påverkat en vattensamling. Eller genom driftsmässigt droppande eller tömning av olja eller andra vätskor från bränsletankslock, bränslesystem eller från mekanisk utrustning som tillhör fartyget eller dess jollar. Genom avsiktligt underlåtande att uppfylla lagstiftning, förordningar eller föreskrifter om vattenskydd; genom krigshandling, upplopp, civila oroligheter, ingripanden av högre myndigheter eller jordbävning – samtliga dessa är också undantagna.

VILLKOR KASAKOFÖRSÄKRING

Del A. KASKOFÖRSÄKRING VIllKOR
§1 Försäkrad egendom
Båten som nämns i försäkringsavtalet, dess maskiner, tekniska utrustning, fasta inventarier, inredning, tenderbåtar, tillbehör, verktyg och utrustning för underhåll, reservdelar, släpvagn och vagga som permanent tillhör båten är försäkrade. Personliga tillhörigheter och verktyg (som inte förvaras permanent) på båten är också försäkrade upp till ett ersättningsbelopp om 2 % av försäkrat värde, maximalt SEK 50.000, med undantag av i förväg avtalat högre belopp, per skadehändelse.
§2 Seglingsområde

 1. Försäkringen gäller för det seglingsområde som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen täcker också sedvanliga perioder då båten ligger på land (ex. vinterförvaring eller på varv) inklusive torrsättning respektive sjösättning liksom vid båtmässor eller vid försäljning. Att tillfälligt lämna seglingsområdet omfattas också av försäkringsskyddet men försäkringsgivaren måste informeras om sådana händelser utan dröjsmål. Försäkringsgivaren får i sådana fall påföra en rimlig tilläggspremie.
 2. Se §4.1 för information om transport av den försäkrade egendomen.
  §3 Försäkringens omfattning
  Försäkringsgivaren bär samtliga risker som den försäkrade egendomen är exponerad för under försäkringsperioden.
  §4 Utökad omfattning
 3. Transportrisker
  a) Vid transport på land eller flod och för transport av båten på en släpvagn med färja, så föreligger försäkringsskydd inom Europa eller inom ett större seglingsområde angivet i försäkringsbrevet med undantag av om transportmetoden är olämplig eller om den försäkrade egendomen inte är lämpligt lastad och säkrad. Lösa delar är endast stöldförsäkrade om de är låsta eller säkrade på annat vederbörligt sätt.
  Vid transport av den försäkrade egendomen med flyg eller till havs, undantaget själva båten och personliga tillhörigheter, så föreligger försäkringsskydd jorden runt.
  b) Vid transport till havs av själva båten så gäller skyddet i detta försäkringsavtal underordnat eventuella separata försäkringsavtal (subsidiärt), för själva transporten. Inget försäkringsskydd ingår i dessa villkor för självrisk som eventuellt skall betalas enligt transportförsäkring.
 4. Bärgning, avlägsnande av vrak samt mildrande av förlust
  Försäkringsgivaren skall ersätta utgifter, särskilt för tjänster och assistans från tredje part, som försäkringstagaren ansett nödvändiga i händelse av förlust eller skada i syfte att mildra eller helt undvika förlust av båten (Allmänna villkor, del D, §5.2). Ersättning skall utgå även om vidtagna åtgärder misslyckades. Detsamma gäller utgifter som är nödvändiga för bortforsling och sluthantering av vrak. Ersättningen för dessa utgifter skall inte dras av från försäkringsbeloppet.
 5. Assistanskostnader
  Nödvändiga utgifter ersätts också upp till SEK 100.000 för assistans i nödsituationer vid vilka båten inte är i omedelbar fara enligt §3, för bogsering till närmast möjliga reparationsplats och för leverans av bränsle, olja, batterier och reservdelar (undantaget kostnaderna för sådana material, drivmedel, förbrukningsmaterial och själva delarna).
 6. Inspektion efter grundstötning
  Nödvändiga kostnader för inspektion efter grundstötning ersätts.
  Pantaenius Yacht villkor (PYv)
  se / se / PYv 0117
  – DEL A. KASKOFÖRSÄKRING VILLKOR / Sida 2 –
  16-342
 7. Kostnader för boende och hemresa
  Nödvändiga kostnader för boende och hemresa för skeppare/kapten, besättning och gäster på båten, ersättes upp till ett maximalt belopp om SEK 50.000 om båten är obeboeligt enligt bedömning av en besiktningsman anlitad av försäkringsgivaren som ett resultat av en ersättningsbar skada enligt Del A. Ersättningen för boendekostnader är begränsad till SEK 1.500 per person och dygn under maximalt sju dagar.
  I händelse av nödvändig varvsvistelse som överstiger 5 dagar, kan ovanstående belopp som ett alternativ tillhandahållas för att hyra en ersättningsbåt under den period resan ursprungligen planerats för.
 8. Rättsskyddsförsäkring
  Rättsskyddsförsäkring ersätter rimliga kostnader för privata rättsliga förfaranden som kan avgöras av vanliga domstolar i Sverige. Rättsskyddsförsäkringen täcker inte privata rättsfall , försäkringstagarens företag, anställningsförhållanden, skatter eller myndighetsavgifter, indrivning av försäkringstagarens skulder, dödsboförvaltning, arvstvister och andra rättsliga tvister som inte har direkt samband med den försäkrade egendomen. Det maximala ersättningsbeloppet som försäkringsgivaren är skyldig utbetala är begränsat till 3 basbelopp inkl. moms per skadehändelse. Självrisken är de första 10% av totalkostnaden, men inte mindre än SEK 3.000. Fullständiga försäkringsvillkor kan erhållas vid förfrågan från Pantaenius AB när som helst.
  §5 Undantag för Kaskoförsäkring
  Följande omfattas inte av försäkringen:
 9. Förlust eller skada orsakade av felaktig konstruktion, felaktig tillverkning, felaktigt utfört arbete eller bristfälligt material, av normalt slitage, frätning, rost eller elektrolys. Detta undantag avser endast de defekta eller utslitna delarna i sig förlust eller skada på andra delar av den försäkrade egendomen som en följd av defekt eller slitage ingår enligt dessa villkors omfattning;
 10. Förlust eller skada som orsakas av regnvatten, is eller snö som ackumulerats, förutom om det beror på sällsynta och extrema väderförhållanden. Skada eller förlust som orsakas av frost, osmos, gnagare, skadedjur eller röta omfattas inte heller.
 11. Förlust eller skada på segel och/eller kapell som orsakats av vindtryck eller överspolning
 12. Förlust eller skada som orsakats av förskingring eller bedrägeri förutom då försäkringen enligt tidigare överenskommelse också omfattar andra syften än sport och nöje (som charter utan besättning eller charter inklusive ansvarig skeppare)
 13. Förlust eller skada orsakad av stöld av enskilda föremål förutom vid inbrott, eller om föremålen var utrustade med kommersiell stöldskyddsutrustning eller, beträffande tenderbåtar eller andra föremål som vanligtvis förvaras på däck, om dessa saker var säkrade till båten eller på annat sätt förtöjda.
 14. Följdskador (ex. förlust av tävlingsprestanda, minskat marknadsvärde (förmögenhetsskada), användbarhetsförlust)
 15. Värdesaker, smycken, värdepapper, dokument, kontanter och skador på datormjukvara, datorprogram eller lagrad data
 16. Förlust eller skada av konst och antikviteter om värdet av det enskilda föremålet överstiger SEK 50.000.
 17. Förlust eller skada på maskiner förutom om sådan skada är orsakad av brand, sveda, glöd, kortslutning, blixtnedslag, explosion, force majeure, stöld eller vandalism, kollision, grundstötning/strandning, sjunkning av fartyget, eller vatteninträngning vid olyckshändelse. Försäkringen omfattar inte heller förlust eller skada pga. vattenintrång via avgassystemet för huvudmotor(erna) eller generator(erna) eller skador som uppkommit pga. frost eller frysning (förutom om det går att bekräfta att man följt leverantörens underhållsrekommendationer och att rimliga förebyggande åtgärder vidtagits, och att köldskydd används på föremålen på lämpligt sätt)
 18. Förlust eller skada orsakad av alla sorters lösa föremål som förloras eller faller överbord.
 19. Totalförlust av det försäkrade objektet orsakad av stöld av båten eller dess tenderbåtar samt vattenskoter medan den förvaras på en släpvagn och släpvagnen inte orörliggjorts (immobiliserats) på lämpligt sätt, hjulspärrats eller säkert fastlåsts vid ett låst motorfordon.
 20. Förlust eller skada som uppstått pga. underlåtenhet att bruka nödvändiga och uppdaterade navigationshjälpmedel.
  Pantaenius Yacht villkor (PYv)
  se / se / PYv 0117
  – DEL A. KASKOFÖRSÄKRING VILLKOR / Sida 3 –
  16-342
  §6 Försäkringstagaren orsakar skadehändelsen
  Om det visar sig att försäkringstagaren orsakat skadehändelsen genom grov vårdslöshet så har försäkringsgivaren rätt att reducera ersättningen i proportion med graden av försumlighet.
  §7 Självrisker
  Självriskerna som angivits i försäkringsbrevet tillämpas per skada. Självrisk tillämpas inte i händelse av totalförlust av det försäkrade objektet, vid inbrott, skador på personliga tillhörigheter, skador orsakade av brand eller blixtnedslag eller skador som till fullo orsakats av tredje part som kolliderat med båten då denna legat förtöjd eller för ankar. Självrisk tillämpas inte heller för skador som uppstår vid transport (§4.1), bärgning eller bortforsling av vrak (§4.2), assistans (§4.3), inspektion efter grundstötning (§4.4) och tillfälliga boendekostnader (§4.5)
  §8 Försäkrat värde = överenskommet fast värde
 21. Försäkrat värde är nuvarande återanskaffningsvärde (återanskaffningsvärde för motsvarande ny egendom). Värdet angivet i försäkringsbrevet utgör full bevisning av försäkringsvärdet (överenskommet fast värde).
 22. Underförsäkring är undantagen
  §9 ersättningsbelopp
 23. I händelse av totalförlust, inklusive skador vars reparationskostnad överstiger egendomens nuvarande värde (återställandekostnaden överstiger det överenskomna fasta värdet), så utbetalas överenskommet fast värde i enlighet med §8.
 24. I händelse av delförlust ersätts kostnader nödvändiga för återställande utan reduktion för ålder eller slitage, skadade delar ersätts upp till nyvärde när så är nödvändigt. Transportkostnader till närmast lämpliga varv och tillbaka igen som blivit nödvändiga av skadehändelsen ersätts också.
 25. Realiserbart värde baserat på ett konkret anbud av kvarvarande föremål skall dras av från ersättningen enligt punkt 1 och 2 ovan. Försäkringstagaren kan inte undvika sådana avdrag genom att lämna över föremålen till försäkringsgivaren.
  §10 Utbetalning av ersättning
 26. Försäkringsgivaren måste så fort som möjligt undersöka om skadehändelsen medger ersättningsskyldighet och om sådan föreligger betala ut denna utan dröjsmål.
 27. I händelse av stöld samt förskingring och bedrägeri förutsatt att dessaa också försäkrats i ett specialavtal utbetalas ersättningen tidigast en månad efter skadan anmälts till försäkringsgivaren. Om den stulna egendomen kan lokaliseras är försäkringstagaren endast skyldig att återta egendomen om den tid som passerat mellan skadeanmälningsdatum och det datum som försäkringstagaren fått möjlighet att återta egendomen inte överstiger två månader.
 28. Om förvaltningsförfarande inleds mot försäkringstagaren, eller talan väcks mot försäkringstagaren i samband med en skadehändelse i brottsmålsdomstol av skäl som också kan påverka rätten till försäkringsersättning har försäkringsgivaren rätt att skjuta upp fastställandet av ersättningsskyldighet tills den rättsliga processen är avslutad.
  §11 Rättsskyddsförsäkring
  Rättsskyddsförsäkring ersätter rimliga kostnader för privata rättsliga förfaranden, som kan avgöras av vanliga domstolar i Sverige. Rättsskyddsförsäkringen täcker inte privata rättsfall , försäkringstagarens företag, anställningsförhållanden, skatter eller myndighetsavgifter, indrivning av försäkringstagarens skulder, dödsboförvaltning, arvstvister och andra rättsliga tvister som inte har direkt samband med det försäkrade fartyget. Det maximala ersättningsbeloppet som försäkringsgivaren är skyldig utbetala är begränsat till 3 basbelopp inkl. moms per skadehändelse. Självrisken är de första 10% av totalkostnaden, men inte mindre än SEK 3.000. Fullständiga försäkringsvillkor kan erhållas vid förfrågan från Pantaenius AB när som helst.

undefined
David Andersson
Norrholmsvägen 45
132 31 saltsjö-boo
073-9042443
hyrascampi30@gmail.com

Adress båtarna
Korsuddsvägen 2
139 54 Värmdö

%d bloggare gillar detta: